หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี้หลี้จีดหลีด
อักษรล้านนา
จี้หี้ลฯจีดฯหีลฯด
เทียบอักษรไทย
[จี้หลี้จีดหลีด]
ความหมาย

ดู...จีดหลีด

ออกเสียงล้านนา
จีดหลีด
อักษรล้านนา
หีลฯด
เทียบอักษรไทย
[จีดหลีด]
ความหมาย

ว.ลักษณะของรสที่เปรี้ยวจัดหรือเปรี้ยวมาก เช่น บ่านาวส้มจีดหลีด-มะนาวเปรี้ยวมาก; จี้หลี้จีดหลีด ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
จีดหลีด
อักษรล้านนา
จีดฯหีลฯด
เทียบอักษรไทย
[จีดหลีด]
ความหมาย

ว.คำที่ใช้ตามหลังส้ม หมายถึง เปรี้ยวจัด เช่น ส้มจี้หลี้จีดหลีด - เปรี้ยวจัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี้หลี้จีดหลีด (จี้หี้ลฯจีดฯหีลฯด)