หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จีหื้อผ๋ดหล่าย
อักษรล้านนา
ชีหื้ผ฿ดฯห่ลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ชีหื้อผดหล่าย]
ความหมาย

ก.เจาะให้ทะลุไปถึงอีกด้านหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จีหื้อผ๋ดหล่าย (ชีหื้ผ฿ดฯห่ลฯายฯ)