หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จีบ
อักษรล้านนา
จีปฯ
เทียบอักษรไทย
[จีบ]
ความหมาย

ก.จัดไว้,เรียงไว้ เช่น จีบหมากจีบพลู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จีบ (จีปฯ)