หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋เดียม
อักษรล้านนา
จิดยฯม
เทียบอักษรไทย
[จิเดียม]
ความหมาย

ดู...ไม้ดิ๋กเดียม

ออกเสียงล้านนา
ไม้ดิ๋กเดียม
อักษรล้านนา
ไม้ดิกฯดยฯม
เทียบอักษรไทย
[ไม้ดิกเดียม]
ความหมาย

น.ไม้กะเบียน - ชื่อพรรณไม้พุ่มกึ่งยืนต้น เมื่อเอามือลูบที่ลำต้นแล้ว กิ่งและใบจะเกิดการสั่นเคลื่อนไหว; ไม้จิ๋เดียม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋เดียม (จิดยฯม)