หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋หีด
อักษรล้านนา
จิหีดฯ
เทียบอักษรไทย
[จิหีด]
ความหมาย

น.จิ้งหรีด จี้หีด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋หีด (จิหีดฯ)