หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋บ่าผาบ
อักษรล้านนา
จิบ่าฯผาปฯ
เทียบอักษรไทย
[จิบ่าผาบ]
ความหมาย

ก.จุดชนวนฝักแค...ดู บ่าผาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋บ่าผาบ (จิบ่าฯผาปฯ)