หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋น้ำพิก
อักษรล้านนา
จิ¢ระฯพิกฯ
เทียบอักษรไทย
[จิน้ำพริก]
ความหมาย

ก.จิ้มน้ำพริก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋น้ำพิก (จิ¢ระฯพิกฯ)