หน้าหลัก
จิ๋ต๋าบ่พับ
จิตาบํระฯพัปฯ,-ภัปฯ
[จิตาบ่พรับ,-ภับ]

สำ.จิ้มตาไม่กระพริบ - ไม่มีความรู้สึก,ไม่รับรู้สิ่งใดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ต๋าบ่พับ (จิตาบํระฯพัปฯ,-ภัปฯ)