หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ต๋าบ่พับ
อักษรล้านนา
จิตาบํระฯพัปฯ,-ภัปฯ
เทียบอักษรไทย
[จิตาบ่พรับ,-ภับ]
ความหมาย

สำ.จิ้มตาไม่กระพริบ - ไม่มีความรู้สึก,ไม่รับรู้สิ่งใดๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ต๋าบ่พับ (จิตาบํระฯพัปฯ,-ภัปฯ)