หน้าหลัก
จิ๋ตหลุ๋
จิตฯหลฯ
[จิตหลุ]

ว.เสียจริต,จิตฟั่นเฟือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ตหลุ๋ (จิตฯหลฯ)