หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ตหลุ๋
อักษรล้านนา
จิตฯหลฯ
เทียบอักษรไทย
[จิตหลุ]
ความหมาย

ว.เสียจริต,จิตฟั่นเฟือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ตหลุ๋ (จิตฯหลฯ)