หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋กโมฬี
อักษรล้านนา
จิกฯโมฬี
เทียบอักษรไทย
[จิกโมฬี]
ความหมาย

ดู...จิ๋กพะเจ้า

ออกเสียงล้านนา
จิ๋กพะเจ้า
อักษรล้านนา
จิกฯระฯพเจั้า
เทียบอักษรไทย
[จิกพระเจ้า]
ความหมาย

น.เกตุมาลา - พระรัศมีที่เปล่งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธรูป; จิ๋กโมฬี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กโมฬี (จิกฯโมฬี)