หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋กพะเจ้า
อักษรล้านนา
จิกฯระฯพเจั้า
เทียบอักษรไทย
[จิกพระเจ้า]
ความหมาย

น.เกตุมาลา - พระรัศมีที่เปล่งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธรูป; จิ๋กโมฬี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กพะเจ้า (จิกฯระฯพเจั้า)