หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋กปิ๋ก
อักษรล้านนา
จิกฯปิกฯ
เทียบอักษรไทย
[จิกปิก]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดเล็กมียอดแหลม เช่น พระพุทธรูปองค์เล็กๆ เป็นต้น ถ้าของขนาดกลางใช้ จ๋อกป๋อก ถ้าเป็นของขนาดใหญ่เป็นเนินสูงทรงคุ่ม ใช้ จุ๋กปุ๋ก หรือ จ๋กป๋ก ถ้าตั้งอยู่ให้เป็นเด่นชัด ใช้ เจ๋กเป๋ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กปิ๋ก (จิกฯปิกฯ)