หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋กดอยอินทนนท์
อักษรล้านนา
จิกฯดอฯยฯ±นทฯน฿น์ทฯ
เทียบอักษรไทย
[จิกดอยอินทนนท์]
ความหมาย

น.ยอดดอยอินทนนท์ - จุดสูงที่สุดของดอยอินทนนท์ เป็น "จุดสูงสุดแดนสยาม" ณ เส้นรุ้ง(ละติจูด) ๑๘.๕๙ เส้นแวง(ลองติจูด) ๙๘.๔๙ ที่ความสูง ๒,๕๖๕.๓๓๔๑ เมตร อยู่ในเขต อ.จอมทองจ.เชียงใหม่ ซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้อัญเชิญพระอัฐิของ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๗ พระราช บิดา ไปประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋กดอยอินทนนท์ (จิกฯดอฯยฯ±นทฯน฿น์ทฯ)