หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ก
อักษรล้านนา
จิกฯ
เทียบอักษรไทย
[จิก]
ความหมาย

น.ยอด,ปลาย,ส่วนสูงสุด เช่น จิ๋กดอย-ยอดดอย, จิ๋กธาตุ-ยอดเจดีย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ก (จิกฯ)