หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นหน้าต้าง
อักษรล้านนา
ชิ้นฯห้นฯาต้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นหน้าต้าง]
ความหมาย

น.เนื้อสันนอก - เนื้อท่อนกลางสองข้างกระดูกสันหลังของสัตว์ที่นำมาชำแหละ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นหน้าต้าง (ชิ้นฯห้นฯาต้างฯ)