หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นส้มเงี้ยว
อักษรล้านนา
ชิ้นฯส้฿มฯง้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นส้มเงี้ยว]
ความหมาย

ดู...เข้ากั๊นจิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นส้มเงี้ยว (ชิ้นฯส้฿มฯง้ยฯว)