หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊ง
อักษรล้านนา
ชิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้ง]
ความหมาย

ว.ชัน - ตรงขึ้นไป,ไม่ลาด เช่น ดอยจิ๊ง-ภูเขาชัน, ต๋าฝั่งจิ๊ง-ตลิ่งชัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊ง (ชิ้งฯ)