หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จิ้วหวิ้ว
อักษรล้านนา
จิ้วฯหิ้วฯวฯ,จิ้วฯหิ้วฯว
เทียบอักษรไทย
[จิ้วหวิ้ว]
ความหมาย

ดู...โจ้โหว้

ออกเสียงล้านนา
โจ้โหว้
อักษรล้านนา
โจ้โห้วฯ
เทียบอักษรไทย
[โจ้โหว้]
ความหมาย

ว.ลักษณะรูหรือหลุมขนาดใหญ่ลึกและแคบ เช่น เป๋นฮูโจ้โหว้ - เป็นรูลึก,เป๋นหลุมโจ้โหว้ - เป็นหลุมลึกขนาดใหญ่; จิ้วหวิ้ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ้วหวิ้ว (จิ้วฯหิ้วฯวฯ,จิ้วฯหิ้วฯว)