หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ่มเต๊อะ
อักษรล้านนา
จิ่มฯเทิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[จิ่มเทอะ]
ความหมาย

ว.ด้วยเถิด,ด้วยเถอะ ใช้ลงท้ายประโยคแสดงความขอร้อง เช่น ไปจิ่มเต๊อะ - ไปกันเถอะ; ขอสูมาจิ่มเต๊อะ - ขออภัยด้วยเถอะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ่มเต๊อะ (จิ่มฯเทิอฯะ)