หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ่น
อักษรล้านนา
จิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[จิ่น]
ความหมาย

น.ติ่ง - เนื้อหรือสิ่งที่ยื่นออกมาเล็กๆ จากสิ่งใหญ่ เช่น นิ้วมือจิ่น-นิ้วมือที่เป็นติ่งเล็กๆยื่นออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ่น (จิ่นฯ)