หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ่ง
อักษรล้านนา
จิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[จิ่ง]
ความหมาย

สัน.จึง ใช้เชื่อมคำหรือประโยคให้เกี่ยวเนื่องกัน; เช่น กิ๋นเข้าแล้วจิ่งไปอาบน้ำ - กินข้าวเสร็จแล้วจึงไปอาบน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ่ง (จิ่งฯ)