หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาแล
อักษรล้านนา
ชา¦
เทียบอักษรไทย
[ชาแล]
ความหมาย

ว.เช่นนั้นแล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาแล (ชา¦)