หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาวเวียง
อักษรล้านนา
ชาวฯวยฯง
เทียบอักษรไทย
[ชาวเวียง]
ความหมาย

น.กลุ่มชนที่อยู่ในเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาวเวียง (ชาวฯวยฯง)