หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาวม่าน
อักษรล้านนา
ชาวฯม่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาวม่าน]
ความหมาย

น.ชนชาติพม่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาวม่าน (ชาวฯม่านฯ)