หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาว
อักษรล้านนา
ชาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาว]
ความหมาย

น.กลุ่มคนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน หรือพักอาศัย หรือมีภูมิเลาเนาเดียวกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาว (ชาวฯ)