หน้าหลัก
จาว
ชาวฯ
[ชาว]

น.กลุ่มคนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน หรือพักอาศัย หรือมีภูมิเลาเนาเดียวกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาว (ชาวฯ)