หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จามกว่าง
อักษรล้านนา
ชามฯก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ชามกว่าง]
ความหมาย

ก.ทดลองชั้นเชิง เพื่อทราบความสามารถ ไหวพริบ พละกำลังของกว่างชน โดยใช้กว่างตัวโตเท่าๆกันมาจาม ก่อนจะขึ้นเวที (คอนชนกว่าง) จริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จามกว่าง (ชามฯก่วฯางฯ)