หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาม
อักษรล้านนา
ชามฯ
เทียบอักษรไทย
[ชาม]
ความหมาย

ก.ซ้อม,ทดลอง,ลองเชิง เช่น จามไก่ - เอาไก่ทดลองชนกัน หรือซ้อมชน ก่อนที่จะเข้าเวทีชนไก่จริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาม (ชามฯ)