หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาด
อักษรล้านนา
จาดฯ
เทียบอักษรไทย
[จาด]
ความหมาย

น.จังหวะ,ระยะ เช่น บั้งไฟที่ทำเป็นสองจังหวะ เรียกว่า บอกไฟสองจาด ก.ใช้สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ที่มีความร้อนไปนาบหรือสัมผัสกับสิ่งอื่น; จ่อ,จ่า,ต้าด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาด (จาดฯ)