หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จาก
อักษรล้านนา
จากฯ
เทียบอักษรไทย
[จาก]
ความหมาย

น.เรียกเศษไม้ที่ถากออกว่าขี้จาก หรือ ขี้ถาก. ก.ออกไปพ้นจากที่ใดที่หนึ่งเช่น จากบ้าน; ลุก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาก (จากฯ)