หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บฮู
อักษรล้านนา
จัปฯรู
เทียบอักษรไทย
[จับรู]
ความหมาย

ว.พอดีกับรู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บฮู (จัปฯรู)