หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋บลางที
อักษรล้านนา
จัปฯลางฯที
เทียบอักษรไทย
[จับลางที]
ความหมาย

ว.ในบางครั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บลางที (จัปฯลางฯที)