หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บต่าเปิ้น
อักษรล้านนา
จัปฯต่าเพิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[จับต่าเพิ่น]
ความหมาย

ว.ถึงทีเขา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บต่าเปิ้น (จัปฯต่าเพิ่นฯ)