หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋บต่าตั๋ว
อักษรล้านนา
จัปฯต่าต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[จับต่าตัว]
ความหมาย

ว.ถึงทีเรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บต่าตั๋ว (จัปฯต่าต฿วฯ)