หน้าหลัก
จั๋บต่าตั๋ว
จัปฯต่าต฿วฯ
[จับต่าตัว]

ว.ถึงทีเรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋บต่าตั๋ว (จัปฯต่าต฿วฯ)