หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋น
อักษรล้านนา
จันฯ
เทียบอักษรไทย
[จัน]
ความหมาย

น.ไม้จัน - ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดเล็ก ผลขนาด ๒-๓ เซนติเมตร มีทั้งกลมแป้นและกลมรี เมื่อสุกสีเหลือง กินได้

ออกเสียงล้านนา
จั๋นทน์
อักษรล้านนา
จันทฯน์
เทียบอักษรไทย
[จันทน์]
ความหมาย

น.ไม้จันทน์ - มีหลายชนิด เช่น จันทน์กะพ้อ,จันทน์ขาว,จันทน์ชะมด,จันทน์แดง, จันทน์เทศ,จันทน์ผา บางชนิดมี เนื้อไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ทำยาและปรุงเครื่องหอม

ออกเสียงล้านนา
จั๋นทน์แดง
อักษรล้านนา
จันทฯน์แดงฯ
เทียบอักษรไทย
[จันทน์แดง]
ความหมาย

น.จันทน์แดง - ไม้พุ่ม พบมากบนเขาหินปูนหรือลูกรัง เนื้อไม้ที่มีเชื้อราลงจะมีสีแดง มีกลิ่นหอม ใช้ทำยาได้; จั๋นทน์ผา ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
จั๋นทน์ผา
อักษรล้านนา
จันทฯน์ผา
เทียบอักษรไทย
[จันทน์ผา]
ความหมาย

ดู...จั๋นทน์แดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋น (จันทฯน์ผา)