หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋งไล
อักษรล้านนา
จังฯไร
เทียบอักษรไทย
[จังไร]
ความหมาย

ว.จัญไร,ต่ำช้า,มีทุกข์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋งไล (จังฯไร)