หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จั๋งก๋อน
อักษรล้านนา
จังฯกอฯร
เทียบอักษรไทย
[จังกร]
ความหมาย

น.จังกร/จงกลนี - บัวสาย/ดอกป๊าน บัวชนิดหนึ่ง ใบเป็นแผ่นกลม ขอบใบจักรถี่ห่างไม่มีระเบียบ ก้านใบและดอกไม่มีหนาม ใบลอยบนผิวน้ำ ดอกชูพ้นผิวน้ำ มีหลายสี : พรรณนาดอกไม้ในสระโบกขรณี มหาชาติฉบับสร้อยสังกร กัณฑ์มหาพน...ดอกบัวขาวตังห้า ขาวดั่งผ้าโขมา งามตาทังดอกใบก้าน ดอกป๊านชื่อจั๋งก๋อน ผักต๋บจอนตังผักคราด หันมีมากเหลือต๋า...

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋งก๋อน (จังฯกอฯร)