หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กดา
อักษรล้านนา
จักฯดา
เทียบอักษรไทย
[จักดา]
ความหมาย

ว.เกือบจะ,จวนจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กดา (จักฯดา)