หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กจ่า
อักษรล้านนา
จักฯจ่า
เทียบอักษรไทย
[จักจ่า]
ความหมาย

น.ชื่อหนึ่งของ จั๋กจั่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กจ่า (จักฯจ่า)