หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กขุ๋ (จกฺขุ ยืม-บาลี)
อักษรล้านนา
จกขฯ
เทียบอักษรไทย
[จักขุ]
ความหมาย

น.ตา,ดวงตา,นัยน์ตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กขุ๋ (จกฺขุ ยืม-บาลี) (จกขฯ)