หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กก่าเล้อเกี้ยง
อักษรล้านนา
จักฯก่าเลิ้อฯก้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[จักก่าเล้อเกลี้ยง]
ความหมาย

น.จิ้งเหลนบ้าน - มีลักษณะรูปร่างกลม หางยาว ส่วนหลังมีเกล็ดสีดำเรียบเกลี้ยงเป็นมันเงาพาดเป็นทาง ยาวตลอดลำตัว มีเกล็ดแถบสีขาวขั้นแถบสีดำที่พาดขนานข้างลำตัว ท้องเป็นสีขาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กก่าเล้อเกี้ยง (จักฯก่าเลิ้อฯก้ลฯง)