หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กกะดี้เดียม
อักษรล้านนา
จักฯกดี้ดยฯม
เทียบอักษรไทย
[จักกะดี้เดียม]
ความหมาย

ว. รู้สึกจักจี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กกะดี้เดียม (จักฯกดี้ดยฯม)