หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋ก
อักษรล้านนา
จักฯ,จั,จ
เทียบอักษรไทย
[จัก]
ความหมาย

จั๋ก - น๑.คำนำหน้าของสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลงบางชนิด เช่น จั๋กกิ้ม-จิ้งจก,จั๋กแต๋น-ตั๊กแตน; ก๑.จั๋ก - ทำให้เป็นแฉก เป็นเส้น หรือเป็นหยักด้วยเครื่องมือมีคม เช่น จั๋กตอก-จักตอก; ก๒.จั๋ก - จำได้,รับทราบ,รู้ เช่น บ่ฮู้จั๋ก-ไม่รู้จัก; ก๓.จั๋ก - แบ่งหรือแยกให้เป็นส่วนๆเท่ากัน เช่น จั๋กสอง-แบ่งครึ่ง/แบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน; ว.จะ - คำช่วยกริยาบอกอนาคต เช่น จั๋กกิ๋น-จะกิน,จั๋กมีโจ้ก-จะมีโชค;

ออกเสียงล้านนา
จั๋กร
อักษรล้านนา
จัระฯก
เทียบอักษรไทย
[จักร]
ความหมาย

น๑.อาวุธมีรูปเป็นวงกลมและมีแฉก น๒.สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลมหมุน มีแฉกๆโดยรอบ หรือมีฟันเฟืองหมุนด้วยพลังงานต่างๆ เช่น จั๋กรนาฬิก๋า-จักรนาฬิกา น๓.เครื่องที่ใช้เย็บผ้า เช่น จั๋กรหยิ๋บผ้า-จักรเย็บผ้า; ว.บรรจบรอบแห่งปีหรือแห่งฤดู เช่นจักรราศี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋ก (จัระฯก)