หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กหน่องน้าว
อักษรล้านนา
ชักฯห่นฯอฯงนาฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ชักหน่องน้าว]
ความหมาย

ก.ชักจูง,โน้มน้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กหน่องน้าว (ชักฯห่นฯอฯงนาฯวฯ)