หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กจ่อง
อักษรล้านนา
ชักฯจ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ชักจ่อง]
ความหมาย

ก.ชักจูง - จูงใจหรือโน้มน้าวเพื่อให้คล้อยตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กจ่อง (ชักฯจ่อฯง)