หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กจี๊
อักษรล้านนา
ชักฯชี้
เทียบอักษรไทย
[ชักชี้]
ความหมาย

ก.ชี้แจงเชิงชักจูงให้คล้อยตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กจี๊ (ชักฯชี้)