หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จังขี้หน้า
อักษรล้านนา
ชังฯขี้ห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ชังขี้หน้า]
ความหมาย

ก.ชังน้ำหน้า,ไม่ชอบหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จังขี้หน้า (ชังฯขี้ห้นฯา)