หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จัง
อักษรล้านนา
ชังฯ
เทียบอักษรไทย
[ชัง]
ความหมาย

ก.ชัง - เกลียด,ไม่ชอบ,ไม่รัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จัง (ชังฯ)