หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะไปละไปขว้าง
อักษรล้านนา
จะไพละไพข้วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[จะไพละไพขว้าง]
ความหมาย

ว.อย่าทิ้งอย่าขว้าง,ไปละไปขว้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปละไปขว้าง (จะไพละไพข้วฯางฯ)