หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะไปฟั่ง
อักษรล้านนา
จะไพฟั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[จะไพฟั่ง]
ความหมาย

ว.อย่ารีบ/อย่ารีบร้อน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''จะไปฟั่ง''; จะไปฟั่ง มาจากคำว่า จะไป(อย่า) + ฟั่ง(รีบ,รีบร้อน) = อย่ารีบ,ย่ารีบร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปฟั่ง (จะไพฟั่งฯ)