หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะไปปาก
อักษรล้านนา
จะไพปากฯ
เทียบอักษรไทย
[จะไพปาก]
ความหมาย

ว. อย่าพูด,เฉยไว้,อย่าเสือก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปปาก (จะไพปากฯ)